Archive for November, 2008

Com. P R Menon & Com. J.P.Choubey

ka^. jao.pI.caaObao kao laala salaama

Leave a comment »

D & A Training By Com. D.M.Sautkar

 

Running Staff Solapur Division

D & A Training Camp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment »

PPP in Railway

 

“rola vaomaoinaijakrNa nahI ca laogaa”

®úä±É´Éä uùÉ®úÉ MÉè®ú ¨ÉÖJªÉ IÉäjÉÉäÆ ¨ÉäÆ ºÉÉ´ÉÇVɇxÉEò-‡xÉVÉÒ ¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÒ {É®ú +Éè®ú +‡vÉEò ¤É±É : ºÉ½þÒ ®úɽþ {É®ú +Oɺɮú
***½þ®úÒ„É EòÆÆÆÆÆ´É®ú*


17:20 IST

BEò nù„ÉEò ºÉä ®úä±É´Éä ¨ÉäÆ ‡xÉWÉÒ IÉäjÉ EòÒ ¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÒ ¨ÉäÆ ¤ÉgÉäkÉÉ®úÒ ½þÉä ®ú½þÒ ½þè, ‡¡ò®ú ¦ÉÒ ªÉ½þ ºÉÒ‡¨ÉiÉ ½þè* {ÉÚÄVÉÒ BEòjÉÒEò®úhÉ +Éè®ú ºÉÆSÉɱÉxÉ iÉlÉÉ |ɤÉÆvÉxÉ EÖò„ɱÉiÉÉ Eäò ‡±ÉB ºÉÉ´ÉÇVɇxÉEò-‡xÉVÉÒ ¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÒ ({ÉÒ{ÉÒ{ÉÒ) ¨ÉÉìb÷±É EòÒ ±ÉÉäEò‡|ɪÉiÉÉ ¤ÉgiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½þè* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ®úä±É xÉä ´ÉèMÉxÉÉäÆ EòÉ ¨Éɇ±ÉEòÉxÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ {É^õä EòÒ ‡xÉMÉ®úÉxÉÒ +Éè®ú ®úä±É +´ÉºÉÆ®úSÉxÉÉi¨ÉEò {ɇ®úªÉÉäVÉxÉÉ+ÉäÆ Eäò ´ÉɺiÉä ºÉƪÉÖHò =t¨É Eäò ‡±ÉB EòɪÉÇ ªÉÉ |ɤÉÆvÉxÉ ºÉÆƇ´ÉnùÉ+ÉäÆ Eäò Wɇ®úB ‡xÉWÉÒ IÉäjÉ EòÉä „Éɇ¨É±É Eò®úxÉä Eäò +xÉäEò |ɪÉÉºÉ ‡EòªÉä lÉä* {ɇ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É {ÉÒ{ÉÒ{ÉÒ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú +xÉäEò {ɽþ±É EòÒ MÉ<È ½þé* <xɨÉäÆ ®úä±É´Éä EòÒ JÉɱÉÒ {ÉcÒ ¦ÉÚ‡¨É EòÉ ´ÉɇhɇVªÉEò ={ɪÉÉäMÉ, EòÆ]õäxÉ®ú ]õÅäxÉÉäÆ EòÉ ‡xÉWÉÒ ºÉÆSÉɱÉxÉ, ¦ÉÉäVÉxÉ |ɤÉÆvÉxÉ ºÉä´ÉÉBÆ, ¦ÉÆcÉ®úhÉ iÉlÉÉ ´ÉèMÉxÉÉäÆ EòÒ JÉ®úÒnùnùÉ®úÒ „Éɇ¨É±É ½þè* +xÉäEò {ÉÒ{ÉÒ{ÉÒ {ɇ®úªÉÉäVÉxÉÉ+ÉäÆ {É®ú ¦ÉÒ EòɪÉÇ SÉ±É ®ú½þÉ ½þè* <xɨÉäÆ ºÉ¨É‡{ÉÇiÉ ¨ÉÉ±É føÖ±ÉÉ<Ç Mɇ±ÉªÉÉ®úÉäÆ EòÉ ‡xɨÉÉÇhÉ, ®úä±É´Éä º]õä„ÉxÉÉäÆ EòÉ +ÉvÉÖ‡xÉEòÒEò®úhÉ, ®úä±É´Éä EòÒ JÉɱÉÒ {ÉcÒ WɨÉÒxÉ EòÉ ={ɪÉÉäMÉ, ®úä±É EòÒ {É]õ®úÒ Eäò ‡xÉEò]õ ¦ÉÆb÷É®úhÉ MÉÞ½þÉäÆ EòÉ ‡xɨÉÉÇhÉ, ªÉɇjɪÉÉäÆ Eäò ‡±ÉB ]õ‡¨ÉÇxɱÉÉäÆ EòÉ ‡xɨÉÉÇhÉ +Éè®ú ´ÉÒ ºÉä]õ ½þ¤ÉÉäÆ EòÉ ‡´ÉEòÉºÉ „Éɇ¨É±É ½þè*

ªÉ½þ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ ‡EòªÉÉ MɪÉÉ ½þè ‡Eò +MɱÉä {ÉÉÄSÉ ºÉɱÉÉäÆ Eäò nùÉè®úÉxÉ ®úä±É´Éä EòÉä ‡´É‡¦ÉzÉ EòɪÉÇ IɨÉiÉÉ ‡´ÉEòÉªÉ ={ÉɪÉÉäÆ Eäò ‡±ÉB 2,51,000 Eò®úÉäc ¯û{ɪÉä JÉSÉÇ Eò®úxÉä EòÒ +É´É„ªÉEòiÉÉ {ÉcäMÉÒ* ‡xÉ´Éä„É EòÉ BEò ¤ÉcÉ ‡½þººÉÉ +ÉÆiɇ®úEò ºÉƺÉÉvÉxÉÉäÆ ºÉä ½þÒ BEò‡jÉiÉ Eò®úxÉÉ ½þÉäMÉÉ* <ºÉEäò ‡±ÉB ¤ÉWÉ]õ ={ÉÉªÉ ¦ÉÒ ‡EòªÉä VÉÉBÆMÉä* ¤ÉcÒ ¨ÉÉjÉÉ ¨ÉäÆ ‡xÉ´Éä„É EòÉä {ÉÚ®úÉ Eò®úxÉä Eäò ‡±ÉB +Éè®ú +‡vÉEò |ɪÉÉºÉ Eò®úxÉä ½þÉäÆMÉä iÉɇEò {ɪÉÉÇ{iÉ ¨ÉÉjÉÉ ¨ÉäÆ ¤ÉWÉ]õÒªÉ ºÉƺÉÉvÉxÉÉäÆ EòÉä BEò‡jÉiÉ ‡EòªÉÉ VÉÉ ºÉEäò* ±ÉMɦÉMÉ 1,00,000 Eò®úÉäc ¯û{ɪÉä +‡iɇ®úHò ¤ÉWÉ]õÒªÉ ºÉƺÉÉvÉxÉÉäÆ ºÉä <Eò_öä ‡EòªÉä VÉÉBÆMÉä <ºÉ¨ÉäÆ ºÉÉ´ÉÇVɇxÉEò-‡xÉVÉÒ ¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÒ ({ÉÒ{ÉÒ{ÉÒ) ¦ÉÒ „Éɇ¨É±É ½þè* +iÉ: {ÉÒ{ÉÒ{ÉÒ ={ɪÉÇÖHò ±ÉIªÉÉäÆ EòÉä |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä ¨ÉäÆ ¨É½þkÉ´É{ÉÚhÉÇ ¦ÉÚ‡¨ÉEòÉ ‡xɦÉÉBMÉÒ*

ºÉ¨É‡{ÉÇiÉ ¨ÉÉ±É føÖ±ÉÉ<Ç Mɇ±ÉªÉÉ®úÉäÆ EòÉ ‡xɨÉÉÇhÉ (b÷ÒB¡òºÉÒ)

BEò xɪÉä ºÉ¨É‡{ÉÇiÉ ¨ÉÉ±É føÖ±ÉÉ<Ç Mɇ±ÉªÉÉ®úÉäÆ EòÉ ‡xɨÉÉÇhÉ Eò®úxÉä EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ½þè* <ºÉ¨ÉäÆ +É®úƇ¦ÉEò iÉÉè®ú {É®ú 2,700 ‡Eò±ÉÉä¨ÉÒ]õ®ú ±ÉƤÉÉ ¨ÉÉMÉÇ „Éɇ¨É±É ‡EòªÉÉ VÉÉBMÉÉ* VÉÉä 5,000 ‡Eò±ÉÉä¨ÉÒ]õ®ú ±ÉƤÉä ]õÅäEò Eäò ¤É®úɤɮú ½þÉäMÉÉ +Éè®ú <ºÉ {É®ú 28,000 Eò®úÉäc ¯û{ɪÉä JÉSÉÇ ½þÉäxÉä EòÉ +xÉÖ¨ÉÉxÉ ½þèè* ªÉ½þ {ɇ„SɨÉÒ ¦ÉÉ®úiÉ Eäò {ÉkÉÉxÉÉäÆ +Éè®ú {ÉÚ´ÉÒÇ ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ JÉÉxÉÉäÆ iÉlÉÉ {ÉkÉÉxÉÉäÆ EòÉä ‡nù±±ÉÒ B´ÉÆ {ÉÆVÉÉ¤É ºÉä VÉÉäcäMÉÉ* <ºÉ Mɇ±ÉªÉÉ®úä EòÉ ‡xɨÉÉÇhÉ BºÉ´ÉÒ{ÉÒ Eäò Wɇ®úªÉä ‡EòªÉä VÉÉ ®ú½þÉ ½þè ‡VɺÉä <ÆVÉÒ‡xɪɇ®úÆMÉ |ÉÉäCªÉÚ®ú¨ÉäÆ]õ BÆb÷ EòƺÉ]õÅC„ÉxÉ (<Ç{ÉÒºÉÒ) +Éè®ú {ÉÒ{ÉÒ{ÉÒ Eäò Wɇ®úB ¤ÉxÉɪÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½þè* ®úä±É ¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ <ºÉÒ |ɇGòªÉÉ ¨ÉäÆ ºÉÖ‡´ÉvÉÉ ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉäÆ, ‡´ÉkÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ‡xɇ´ÉnùÉ Eäò ¨ÉÖqùÉäÆ Eäò ¤ÉÉ®úä ¨ÉäÆ ºÉ±Éɽþ nùäxÉä Eäò ‡±ÉB BEò ‡´É„´ÉºiÉ®úÒªÉ ºÉ±ÉɽþEòÉ®ú EòÒ ‡xɪÉÖ‡Hò EòÒ |ɇGòªÉÉ SɱÉÉ ®ú½þÉ ½þè* ªÉ½þ +xÉÖ¨ÉÉxÉ ±ÉMÉɪÉÉ MɪÉÉ ½þè ‡Eò VÉèºÉä-VÉèºÉä „ÉÖ°ü+ÉiÉÒ nùÉä Mɇ±ÉªÉÉ®úÉäÆ iÉlÉÉ +xªÉ Mɇ±ÉªÉÉ®úÉäÆ {É®ú EòɪÉÇ +ÉMÉä ¤ÉgäMÉÉ ´ÉèºÉä-´ÉèºÉä ‡b÷VÉÉÃ<ÇxÉ Eäò ‡±ÉB xɪÉä ‡´ÉSÉÉ®ú, ‡xɨÉÉÇhÉ iÉlÉÉ ®úä±É´Éä Eäò ®úJÉ®úJÉÉ´É Eäò ‡±ÉB +Énù„ÉÇ VÉÒ´ÉxÉSÉGò Eäò ‡±ÉB ±ÉÉMÉiÉ {ÉÒ{ÉÒ{ÉÒ Eäò Wɇ®úB +ɪÉäMÉÒ*

‡´É„´ÉºiÉ®úÒªÉ ®úä±É´Éä º]õä„ÉxÉ

¨É½þÉxÉMÉ®úÉäÆ ¨ÉäÆ iÉlÉÉ ¨ÉÖJªÉ {ɪÉÇ]õEò ºlɱÉÉäÆ {É®ú ®úä±É´Éä º]õä„ÉxÉÉäÆ EòÉ +ÉvÉÖ‡xÉEòÒEò®úhÉ Eò®úxÉä EòÒ +É´É„ªÉEòiÉÉ ½þè iÉɇEò ªÉ½þÉÆ +ÉxÉä ´ÉɱÉä ªÉɇjɪÉÉäÆ EòÉä ‡´É„´ÉºiÉ®úÒªÉ ºÉÖ‡´ÉvÉÉBÆ ¨ÉÖ½þèªÉÉ Eò®úÉ<Ç VÉÉ ºÉEäò* ®úä±É´Éä EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ½þè ‡Eò <ºÉ EòÉ¨É Eäò ‡±ÉB ®úä±É´Éä º]õä„ÉxÉÉÆä Eäò >ð{É®ú EòÒ VÉMɽþ iÉlÉÉ =ºÉEäò +ɺÉ{ÉÉºÉ EòÒ WɨÉÒxÉ Eäò ‡±ÉB ‡xÉVÉÒ ‡xÉ´Éä„ÉEòÉäÆ EòÉä +ÉEò‡¹ÉÇiÉ ‡EòªÉÉ VÉÉB* <xÉ ‡xÉ´Éä„ÉEòÉäÆ ºÉä +É„ÉÉ ½þè ‡Eò ´Éä ªÉÉjÉÒ IÉäjÉ EòÉ ‡xɨÉÉÇhÉ B´ÉÆ ºÉÆSÉɱÉxÉ ‡xÉ„ÉÖ±Eò Eò®úäÆMÉä +Éè®ú ®úÒªÉ±É Bº]õä]õ ‡xɨÉÉÇhÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ®úÉVɺ´É ¨ÉäÆ +{ÉxÉÒ ‡½þººÉänùÉ®úÒ |ÉÉ{iÉ Eò®úäÆMÉä +Éè®ú UôÚ]õ EòÒ +´É‡vÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉäxÉä {É®ú <ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ Eò®ú ‡nùªÉÉ VÉÉBMÉÉ* {ɽþ±Éä SÉ®úhÉ Eäò ‡±ÉB EÖò±É ‡¨É±ÉÉEò®ú 26 º]õä„ÉxÉÉäÆ EòÒ {ɽþSÉÉxÉ EòÒ MÉ<Ç ½þè* ªÉä º]õä„ÉxÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½þé – ºÉÒBºÉ]õÒ ¨ÉÖ¤ÉÆ<Ç, {ÉÖhÉäÆ, ½þÉ´ÉcÉ, ±ÉJÉxÉ>ð, xÉ<Ç ‡nù±±ÉÒ, +ÉxÉÆnù ‡´É½þÉ®ú, ‡¤ÉVÉ´ÉɺÉxÉ, +¨ÉÞiɺɮú, SÉÆb÷ÒMÉg, ´ÉÉ®úÉhɺÉÒ, SÉäzÉ<Ç, ‡iÉ°ü´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®ú¨É, ‡ºÉEòÆnù®úɤÉÉnù, +½þ¨ÉnùɤÉÉnù, {É]õxÉÉ, ¦ÉÖ´ÉxÉä„´É®ú, ¨ÉlÉÖ®úÉ, +ÉMÉ®úÉ, MɪÉÉ, ¤ÉÆMɱÉÉè®ú, VɪÉ{ÉÖ®ú, xÉÉMÉ{ÉÖ®ú, ‡iÉ°ü{ɇiÉ, ¦ÉÉä{ÉɱÉ, EòÉxÉ{ÉÖ®ú +Éè®ú MÉÖ´ÉɽþÉ]õÒ* xÉ<Ç ‡nù±±ÉÒ ¨Éä {ÉɪɱÉ]õ {ɇ®úªÉÉäVÉxÉÉ EòÒ ‡±ÉB ‡xɇ´ÉnùÉ+ÉäÆ Eäò ‡±ÉB {ÉÚ´ÉÇ-ªÉÉäMªÉiÉÉ |ɇGòªÉÉ +É®úÆ¦É Eò®ú nùÒ MÉ<Ç ½þè* {É]õxÉÉ, ‡ºÉEòÆnù®úɤÉÉnù +Éè®ú ¨ÉÖ¤ÉÆ<Ç º]õä„ÉxÉÉäÆ EòÉ {ÉÖxɇ´ÉÇEòÉºÉ ¦ÉÒ SÉɱÉÚ ´É¹ÉÇ ¨ÉäÆ +É®úÆ¦É ‡EòªÉÉ VÉÉBMÉÉ* <ºÉEäò ¤ÉÉnù +xªÉ º]õä„ÉxÉÉäÆ iÉlÉÉ ½þ®úä ¦É®úä ªÉÉjÉÒ ]õ‡¨ÉÇxɱÉÉäÆ EòÉ ‡´ÉEòÉºÉ EòɪÉÇ +É®úÆ¦É ‡EòªÉÉ VÉÉBMÉÉ*

¦ÉÚ‡¨É EòÉ ´ÉɇhɇVªÉEò ={ɪÉÉäMÉ

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ®úä±É Eäò {ÉÉºÉ 43,000 ½þäC]õäªÉ®ú ¦ÉÚ‡¨É JÉɱÉÒ {ÉcÒ ½þè* ªÉ½þ ¦ÉÚ‡¨É ¨É½þÉxÉMÉ®úÉäÆ B´ÉÆ +xªÉ „ɽþ®úÉäÆ iÉlÉÉ Eòº¤ÉÉäÆ ¨ÉäÆ ®úä±É´Éä º]õä„ÉxÉÉäÆ iÉlÉÉ ®úä±É´Éä EòÒ EòÉì±ÉÉä‡xɪÉÉäÆ Eäò {ÉÉºÉ +Éè®ú {É]õ‡®úªÉÉäÆ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ±ÉƤÉÒ {ɇ^õªÉÉäÆ Eäò °ü{É ¨ÉäÆ ½þè* <ºÉ ¦ÉÚ‡¨É ¨ÉäÆ <iÉxÉÒ ´ÉɇhɇVªÉEò ={ɪÉÉäMÉ EòÒ IɨÉiÉÉ ½þè ‡Eò <ºÉºÉä ®úÉVɺ´É |ÉÉ{iÉ ½þÉäxÉä Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉvÉÖ‡xÉEòÒEò®úhÉ Eäò ‡±ÉB {ÉÚÆVÉÒ BEò‡jÉiÉ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½þè* ®úä±É´Éä (ºÉÆ„ÉÉävÉxÉ) +‡vɇxɪɨÉ, 2005 Eäò iɽþiÉ ®úä±É ¦ÉÚ‡¨É ‡´ÉEòÉºÉ |ÉɇvÉEò®úhÉ (+É®úB±Éb÷ÒB) EòÉ MÉ`öxÉ ‡EòªÉÉ MɪÉÉ ½þè iÉɇEò +xªÉ SÉÒVÉÉäÆ Eäò +‡iɇ®úHò ®úÉVɺ´É |Éɇ{iÉ iÉlÉÉ ®úä±É´Éä EòÒ ºÉÆ{ɇkÉÉ ¨ÉäÆ ºÉÖvÉÉ®ú Eäò ¨ÉÖJªÉ =qù䄪ÉÉäÆ EòÉä |ÉÉ{iÉ ‡EòªÉÉ VÉÉ ºÉEäò* 110 ºlÉÉxÉÉäÆ EòÉä {ɽþ±Éä ½þÒ +É®úB±Éb÷ÒB EòÉä ºÉÉé{É ‡nùªÉÉ MɪÉÉ ½þè*

‡´É‡xɨÉÉÇhÉ Eäò ‡±ÉB BºÉ{ÉÒ´ÉÒ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

ºÉiÉiÉ +ɇlÉÇEò ´ÉÞ‡rù Eäò ºÉÉlÉ +Éè®ú ®úä±É {ɇ®ú´É½þxÉ EòÒ ¤ÉgiÉÒ ¨ÉÉÄMÉ Eäò {ɇ®úhÉɨɺ´É°ü{É ¨ÉɱɴÉɽþEò ‡b÷¤¤ÉÉäÆ EòÒ +É´É„ªÉEòiÉÉ Eò<Ç MÉÖhÉÉ ¤Ég MÉ<Ç ½þè* MªÉÉ®ú½þ´ÉÓ {ÉÆSɴɹÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ Eäò ‡±ÉB 22,689 EòÉäSÉÉäÆ +Éè®ú ‡´ÉtÖiÉÒªÉ ¤É½þÖ-‡b÷¤¤ÉÉÆä EòÒ WÉ°ü®úiÉ ½þè* <Æ]õÒOÉ±É EòÉäSÉ ¡èòC]õÅÒ, {Éä®úÉƤÉÖ®ú +Éè®ú ®úä±É EòÉäSÉ ¡èòC]õÅÒ Eò{ÉÚ®úlɱÉÉ EòÒ ¨ÉÉèVÉÚnùÉ EÖò±É =i{ÉÉnùxÉ IɨÉiÉÉ iÉlÉÉ +É´É„ªÉEòiÉÉ Eäò ¤ÉÒSÉ Eäò +ÆÆiÉ®ú EòÉä Eò¨É Eò®úxÉä Eäò ‡±ÉB ¨ÉÉèVÉÚnùÉ IɨÉiÉÉ ¨ÉäÆ ½þÒ ¤ÉgÉäkÉÉ®úÒ Eò®úxÉä +Éè®ú {ÉÒ{ÉÒ{ÉÒ ºÉƪÉÖHò =t¨É Eäò Wɇ®úB BEò xÉ<Ç ‡´É‡xɨÉÉÇhÉ <EòÉ<Ç ºlÉɇ{ÉiÉ Eò®úxÉä EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ½þè*

<ºÉÒ |ÉEòÉ®ú MªÉÉ®ú½þ´ÉÓ {ÉÆSɴɹÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ |ɇiÉ ´É¹ÉÇ 360 Eäò ‡½þºÉÉ¤É ºÉä ‡´ÉtÖiÉ iÉlÉÉ b÷ÒWÉ±É |ÉiªÉäEò Eäò 1800 <ÆVÉxÉÉäÆ EòÒ +É´É„ªÉEòiÉÉ EòÉ +xÉÖ¨ÉÉxÉ ±ÉMÉɪÉÉ MɪÉÉ ½þè* ‡¡ò±É½þÉ±É <xÉEòÒ =i{ÉÉnùEò IɨÉiÉÉ 150 |ɇiɴɹÉÇ ½þè* =i{ÉÉnùxÉ IɨÉiÉÉ iÉlÉÉ +É´É„ªÉEòiÉÉ Eäò ¤ÉÒSÉ Eäò +ÆÆiÉ®ú EòÉä Eò¨É Eò®úxÉä Eäò ‡±ÉB ‡¤ÉWɱÉÒ iÉlÉÉ b÷ÒVÉÃ±É Eäò <ÆVÉxÉÉäÆ Eäò ‡´É‡xɨÉÉÇhÉ Eäò ‡±ÉB {ÉÒ{ÉÒ{ÉÒ Eäò Wɇ®úB nùÉäxÉÉäÆ EòÉ BEò-BEò EòÉ®úKÉÉxÉÉ ±ÉMÉɪÉÉ VÉÉBMÉÉ* +ÉvÉÖ‡xÉEò ‡b÷¤¤ÉÉäÆ Eäò ‡´É‡xɨÉÉÇhÉ Eäò ‡±ÉB nùÒPÉÉǴɇvÉ EòÒ ¨ÉÉÄMÉ MÉÉ®úÆ]õÒ Eäò Wɇ®úB {ÉÒ{ÉÒ{ÉÒ EòÒ ºÉƦÉÉ´ÉxÉÉ+ÉäÆ EòÒ iɱÉÉ„É EòÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½þè*

iÉÒµÉ MɇiÉ Mɇ±ÉªÉÉ®úä

EÖòUô xɪÉä Mɇ±ÉªÉÉ®úÉäÆ Eäò {É®úÒIÉhÉ Eäò ‡±ÉB ={ɪÉÉä‡MÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇ +vªÉªÉxÉ Eò®úɪÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½þè* iÉɇEò ¤ÉgiÉä ¨É½þÉxÉMÉ®úÉäÆ EòÉä 600-1,000 ‡Eò±ÉɨÉÒ]õ®ú |ɇiÉPÉÆ]õä EòÒ MɇiÉ ºÉä SɱÉxÉää ´ÉɱÉÒ ®úä±ÉMÉɇcªÉÉäÆ ºÉä VÉÉäcÉ VÉÉ ºÉEäò* <ºÉ nùÚ®úÒ EòÉä gÉ<Ç ºÉä SÉÉ®ú PÉÆ]õä EòÒ ºÉ¨ÉªÉɴɇvÉ ¨ÉäÆ {ÉÚ®úÉ ‡EòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½þè* {ÉÒ{ÉÒ{ÉÒ ºÉ‡½þiÉ ºÉ¦ÉÒ ºÉƦÉÉ´ÉxÉÉ+ÉäÆ EòÒ iɱÉÉ„É EòÒ VÉÉBMÉÒ*

EòÆ]õäxÉ®ú ]õäÅxÉÉäÆ Eäò ºÉÆSÉɱÉxÉ iÉlÉÉ ¨É±]õÒ-¨ÉÉìb÷±É ±ÉÉì‡Vɇº]õCºÉ {ÉÉEòÉç EòÉ ‡xɨÉÉÇhÉ

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ®úä±É EòÒ ®úä±É +ÉvÉɇ®úiÉ EòÆ]õäxÉ®ú ºÉä´ÉÉ+ÉäÆ Eäò |ɤÉÆvÉxÉ Eäò ‡±ÉB ‡xÉVÉÒ ºÉÆSÉɱÉEòÉäÆ EòÉä +xÉ֨ɇiÉ nùä nùÒ ½þè* <ºÉEäò ‡±ÉB +É´É„ªÉEò ‡xÉªÉ¨É B´ÉÆ „ÉiÉÉç ºÉ‡½þiÉ 15 ‡xÉVÉÒ ºÉÆSÉɱÉEòÉäÆ Eäò ºÉÉlÉ ºÉÖ‡´ÉvÉÉ ºÉ¨ÉZÉÉèiÉä {É®ú ½þºiÉÉIÉ®ú Eò®ú ‡nùªÉä ½þé* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¨ÉäÆ „Éɇ¨É±É ½þÉäxÉä Eäò ‡±ÉB +xªÉ ºÉÆSÉɱÉEòÉäÆ Eäò ‡±ÉB ¦ÉÒ nù®ú´ÉÉWÉä JÉÖ±Éä ½þéÆ* +¤É iÉEò ‡xÉVÉÒ ºÉÆSÉɱÉEòÉäÆ xÉä MÉÞ½þÒººÉ°ü, {ÉÉ]õ±ÉÒ +Éè®ú ±ÉÉäxÉÒ ¨ÉäÆ iÉÒxÉ +É<ǺÉÒb÷Ò EòÉ ‡xɨÉÉÇhÉ ‡EòªÉÉ ½þè*

ºÉäVÉ IÉäjÉÉäÆ ¨ÉäÆ ¨É±]õÒ-¨ÉÉìb÷±É ±ÉÉì‡Vɇº]õCºÉ {ÉÉEòÉç Eäò ‡xɨÉÉÇhÉ ªÉÉ ‡xÉVÉÒ ¦ÉÚ‡¨É EòÉä ®úä±É ºÉÆ{ÉEòÉç ºÉä VÉÉäcxÉä Eäò ‡±ÉB xÉÒ‡iÉ EòɪÉÇgÉÄSÉÉÆäÆ EòÉä iÉèªÉÉ®ú Eò®ú ‡±ÉªÉÉ MɪÉÉ ½þè* ªÉ½þ xÉÒ‡iÉ ¨É±]õÒ-¨ÉÉìb÷±É ±ÉÉì‡Vɇº]õCºÉ {ÉÉEòÉç Eäò ‡xɨÉÉÇhÉ Eäò ‡±ÉB =‡SÉiÉ ºlÉÉxÉÉäÆ {É®ú ={ɱɤvÉ ®úä±É´Éä EòÒ +‡iÉ„Éä¹É WɨÉÒxÉ Eäò ={ɪÉÉäMÉ {É®ú ¦ÉÒ ¤É±É nùäiÉÒ ½þè*

{ÉÉä]õÇ ºÉÆ{ÉEÇòiÉÉ EòɪÉÇ iÉlÉÉ +xªÉ +´ÉºÉÆ®úSÉxÉÉ {ɇ®úªÉÉäVÉÉxÉÉBÆ

®úä±É ‡´ÉEòÉºÉ ‡xÉMÉ¨É ‡±É‡¨É]õäc EòÃÉä ªÉ½þ +‡vÉEòÉ®ú ½þè ‡ Eò ´É½þ ‡´É„Éä¹É =qùä„ªÉ ´ÉɽþxÉ (BºÉ{ÉÒ´ÉÒ) ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eäò uùÉ®úÉ {ÉÉä]õÇ ºÉÆ{ÉEÇòiÉÉ {ɇ®úªÉÉäVÉxÉÉ+ÉäÆ iÉlÉÉ IɨÉiÉÉ ‡´ÉEòÉºÉ EòɪÉÉç EòÉä +{ÉxÉä +vÉÒxÉ ±Éä ºÉEäò* ®úä±É ‡´ÉEòÉºÉ ‡xÉMÉ¨É ‡±É‡¨É]õäb÷ EÖòUô {ɇ®úªÉÉäVÉÉxÉÉ+ÉäÆ EòÉä +É®úÆ¦É Eò®ú ‡nùªÉÉ ½þé ªÉÉ =ºÉEäò ‡´ÉSÉÉ®úÉvÉÒxÉ ½þé* <xɨÉäÆ {ÉɱÉxÉ{ÉÖ®ú-MÉÉÄvÉÒvÉÉ¨É NÉäVÉ {ɇ®ú´ÉiÉÇxÉ {ɇ®úªÉÉäVÉxÉÉ (ªÉ½þ EòÉÆb÷±ÉÉ iÉlÉÉ ¨ÉÖnùÆ®úÉ EòÉä =kÉÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉ ºÉä VÉÉäcäMÉÒ), ½þ‡®únùɺÉ{ÉÖ®ú-{ÉÉ®úÉnùÒ{É xÉ<Ç ±ÉÉ<ÇxÉ (+Éä‡c„ÉÉ iÉlÉÉ ZÉÉ®úJÉÆb÷ EòÒ JÉÉxÉÉäÆ EòÉä {ÉÉ®úÉnùÒ{É ºÉä VÉÉäcxÉä ´ÉɱÉÒ), +Éä¤ÉÖ±ÉÉ´É®úÒ{ɱ±ÉÒ-EÞò¹hÉÉ{É]õÂxɨÉ-xÉ<Ç ±ÉÉ<ÇxÉ {ɇ®úªÉÉäVÉxÉÉ VÉÉä EÞò¹hÉÉ{É]õÂxÉ¨É {ÉÉä]õÇ EòÉä +ÉÆwÉ|Énùä„É ºÉä VÉÉäb÷äMÉÒ, MÉÖVÉ®úÉiÉ ¨ÉäÆ ¦É°üSÉ-nùɽþVÉ iÉlÉÉ ºÉÖiÉÇ ½þWÉÒ®úÉ {ɇ®úªÉÉäVÉxÉÉ, ¨É½þÉ®úɹ]õÅ ¨ÉäÆ {ÉäxÉ-®úä´ÉÉºÉ {ÉÉä]õÇ ‡±ÉÆEò „Éɇ¨É±É ½þé*

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ®úä±É ¦ÉÉäVÉxÉ |ɤÉÆvÉxÉ B´ÉÆ {ɪÉÇ]õxÉ ‡xÉMÉ¨É (+É<Ç+É®úºÉÒ]õÒºÉÒ) EòÉä ªÉ½þ +‡vÉEòÉ®ú ½þè ‡Eò ´É½þ ‡xÉWÉÒ =t‡¨ÉªÉÉäÆ Eäò ºÉÉlÉ ¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÒ Eò®ú ¤Écä º]õä„ÉxÉÉäÆ {É®ú ¦ÉÉäVÉxÉ |ɤÉÆvÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉäÆ, ºÉºiÉä ½þÉä]õ±ÉÉäÆ iÉlÉÉ ¡Úòb÷ {±ÉÉWÉÉ+ÉäÆ EòÉ ‡´ÉEòÉºÉ Eò®úä*

+É<Ç+É®úºÉÒ]õÒºÉÒ ®úä±É´Éä {ɇ®úºÉ®úÉäÆ ¨ÉäÆ xɪÉä ¡Úòb÷ {±ÉÉWÉÉ +É®úÆ¦É Eò®ú ®ú½þÉ ½þè* <ºÉEäò ‡±ÉB ±ÉÉ<ºÉäÆºÉ EòÒ +´É‡vÉ 9 ´É¹ÉÇ ½þè +Éè®ú <ºÉä 3 ´É¹ÉÇ EòÒ +´É‡vÉ Eäò ‡±ÉB ¤ÉgɪÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½þè* +¤É iÉEò BäºÉä 53 ¡Úòb÷ {±ÉÉWÉÉ JÉÉä±Éä VÉÉ SÉÖEäò ½þé*

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ®úä±É +ÉìxÉ ¤ÉÉäb÷Ç ºÉä´ÉÉ+ÉäÆ EòÉä +‡vÉEò ¨ÉVɤÉÚiÉ Eò®úxÉä Eäò ‡±ÉB {ÉÒ{ÉÒ{ÉÒ Eäò ºÉÉlÉ ""¤ÉäºÉ ‡EòSÉxÉ” iÉlÉÉ ""±ÉÉ=Æb÷ÅÒ]õÒWÉ” +ÉvÉɇ®úiÉ +É´É„ªÉEòiÉÉ+ÉäÆ EòÒ ºÉƦÉÉ´ÉxÉÉ+ÉäÆ EòÒ iɱÉÉ„É EòÒ ¦ÉÒ |ɇGòªÉÉ ¨ÉäÆ ½þè* ®úä±É´Éä Eäò ={ɦÉÉäHòÉ+ÉäÆ EòÉä ºÉÖ‡´ÉvÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úxÉä Eäò ‡±ÉB {ÉÒ{ÉÒ{ÉÒ Eäò Wɇ®úB +É<Ç+É®úºÉÒ]õÒºÉÒ uùÉ®úÉ EòÉì±É ºÉäÆ]õ®úÉäÆ EòÒ ¦ÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½þè*

<xÉ ={ɪÉÇÖCiÉ {ɇ®úªÉÉäVÉxÉÉ+ÉäÆ Eäò +±ÉÉ´ÉÉ, ‡VÉxÉEäò ‡±ÉB +É<Ç+É®úºÉÒ]õÒºÉÒ xÉÉäb÷±É BVÉÆäºÉÒ EòÒ iÉ®ú½þ EòɪÉÇ Eò®úäMÉÒ, ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ®úä±É <SUôÖEò ®úÉVªÉ ºÉ®úEòÉ®úÉäÆ Eäò ºÉÉlÉ ‡¨É±ÉEò®ú "" {Éè±ÉäºÉ +ÉìxÉ ´½þұɔ Eäò iÉWÉÇ {É®ú +É®úɨÉnùä½þ {ɪÉÇ]õxÉ IÉäjÉ Eäò ‡±ÉB xÉ<Ç ºÉä´ÉÉBÆ +É®úÆ¦É Eò®úxÉä EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ ®ú½þÒ ½þè*

“inaijakrNa mauda-baa d”

Leave a comment »

ALPs Demonstration on SUR Division

05112008277

 

 

 

 

 

 

 IMG0245A

05112008262

 

 

 

 

 

 05112008271

 

 

 

 

 

 05112008265

 

 

 

 

 

 

05112008268

05112008266

 

 

 

 

 

 

05112008263

05112008269

 

 

 

 

 

 

 05112008267

 

 

 

 

 

 

05112008278

 

 

 

 

 

 

IMG0232A

 

 

 

 

 

 

05112008266

 

 

 

 

 

 

05112008272

 

 

 

 

 

 

IMG0233A

 

 

 

 

 

 

IMG0280A

 

 

 

 

 

 

IMG0232A

 

 

 

 

 

 

IMG0237A

 

 

 

 

 

 

05112008264

Leave a comment »

SMS

Leave a comment »

Shivraj Patil quits

 

P. Chidambaram becomes Home Minister

Union Home Minister Shivraj Patil has resigned, owing moral responsibility for terror attacks in Mumbai and Union Finance Minister P Chidambaram has been given the charge to head the home ministry. PM takes over the finance portfolio.
Under fire from within his party and ruling allies for his inept handling of the security situation in the country, Union Home Minister Shivraj Patil resigned on Sunday, owning the moral responsibility for terror attacks in Mumbai.

Patil has submitted his resignation to Prime Minister  Manmohan Singh, highly placed government sources said. The resignation is likely to be accepted and more resignations of top officials responsible for country’s security and intelligence gathering cannot be ruled out, they said.

Patil’s resignation has also put a question mark on the continuation of Maharashtra Chief Minister Vilasrao Deshmukh, who is also under intense party pressure to step down.

Prime Minister Singh was reportedly unhappy with Patil’s performance in the wake of repeated terror attacks in different parts of the country.

Beleagured Patil faced severe criticism at the Congress Working Committee meeting on Saturday night, and party president Sonia Gandhi’s disapproval of his handling of the ministry sealed his fate, it is learnt.

Sonia pulled up Patil in the CWC meeting and wanted to know the reasons of intelligence failure that led to a serious situation in Mumbai, a senior party leader unwilling to be named said.

Leaders who spoke at the CWC meet pointed out that the party could have to suffer heavily in the ongoing assembly elections in six states due to the government’s failure to check the increasing incidents of terrorism.

Patil’s departure would lead to a overhaul in the team responsible for country’s security.

P Chidambaram appointed Home Minister

Finance Minister P Chidambaram was today appointed Home Minister after incumbent Shivraj V Patil resigned owing moral responsibility for the Mumbai terror attacks, the worst the country had seen.

63-year-old Chidambaram, who has had a stint as Minister of Internal Security under the late Rajiv Gandhi in late 1980s, was shifted to the Home Ministry after amidst demands for the ouster of Patil, who had come under severe attack for his handling of internal security matters.

Prime Minister Manmohan Singh, himself an economist of repute, will hold the Finance portfolio at a time when the country is suffering from the ripple effects of the global recession. Singh had held the Finance portfolio for five years under the late P.V.Narasimha Rao.

A Rashtrapati Bhawan communique announced the appointment of Chidambaram as Home Minister after acceptance of Patil’s resignation. It said the Prime Minister will hold the additional charge of Finance.

Indications that Chidambaram would be given the new responsibility came when he was called as a special invitee to the Congress Working Committee (CWC) last night and he met the Prime Minister this morning to discuss the situation arising out of the Mumbai terror attacks.

After recommending Patil’s resignation to President Pratibha Patil, who is away in Indonesia, the Prime Minister spoke to Chidambaram formally conveying the decision to give him the new assignment.

The appointment also came hours before the start of the all-party meeting convened by the Prime Minister to discuss the Mumbai attacks and evolve a consensus on how to combat terror.

Leave a comment »

SAD Demises

 maMDla Aayaaogaacao janak

EaI. vhI. pI. isaMga Amar rho

Image:Vishwanath pratap singh.jpg

Vishwanath Pratap Singh

विश्वनाथ प्रताप सिंह

माजी पंतप्रधान विश्‍वनाथ प्रताप सिंह यांचे दिल्ली येथील अपोलो रुग्णालयात दीर्घ आजाराने निधन झाले. ते सत्त्याहत्तर वर्षांचे होते. भारताच्या दहाव्या पंतप्रधानपदाची धुरा त्यांनी सांभाळली होती.
विश्‍वनाथ प्रताप सिंह हे एक उत्तम कवी आणि चित्रकार होते. त्यांनी अलाहाबाद आणि पुणे विद्यापीठातून बीए, एलएलबी आणि बीएससी असे पदवीशिक्षण घेतले होते. 1984 ते 1987 त्यांनी भारताच्या अर्थमंत्रीपदाची जबाबदारी सांभाळली होती. जन मोर्चाचे संस्थापक असलेल्या सिंह यांच्या कारकिर्दीत मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीवरून वादंग झाला होता.

  • VP Singh, 77, former Indian PM and social engineer, dies.

The 77-year-old leader, who had been battling blood cancer for more than 17 years, and renal failure, died in Delhi’s Apollo Hospital.

Former prime minister V.P. Singh, who dethroned Rajiv Gandhi to form, in 1989, India’s second non-Congress coalition government and later tried social engineering through reservations that changed the country’s political course irreversibly, died in the Capital on Thursday.

The 77-year-old leader, who had been battling blood cancer for more than 17 years, and renal failure, died in the city’s Apollo Hospital where he was admitted nearly six months ago.

Obituary: A file photo of former prime minister V.P. Singh. PTI

Obituary: A file photo of former prime minister V.P. Singh. PTI

Singh shot to fame in the mid-1980s, when he was finance minister in the Congress government headed by Gandhi. He took on industrialists, including Reliance Industries Ltd’s Dhirubhai Ambani. Some he offended by launching tax investigations. With others, he achieved the objective by refusing to cater to their demands for low import duties on some products and high on others. Still, Singh was the proverbial new broom—and an equal opportunity offender.

When Gandhi couldn’t deliver on the promise on which he had come to power—a clean government—Singh cashed in on the opportunity. He began to project himself as “Mr Clean”. Raids against companies intensified, complaints were made in the right quarters, and Singh was shifted to the defence ministry. But he wasn’t finished yet. He began to investigate the murky world of arms deals. As stories of kickbacks from the now-famous Bofors deals began to spread, and damage the reputation of Gandhi, Singh was sacked.

By then, however, Singh had discovered a way out: coalitions. He resigned from the Lok Sabha and spent the next few years building the Janata Dal—a coalition of non-BJP, non-Congress parties. In 1989, he fought the general election on this platform. He forged an alliance with the Communist parties and struck an understanding with the Bharatiya Janata Party. And he became the 10th prime minister of India. He held the post for less than a year but triggered the trend of coalition politics which continues till today.

Singh’s major achievement was the implementation of the Mandal Commission’s recommendations that ensured reservation to students from backward communities in education and public sector jobs. Taking a leaf straight out of the Dravida Munnetra Kazhagam’s experiments in Tamil Nadu, he implemented a reservation policy that divided north India vertically. A Delhi University student Rajiv Goswami was so enraged by Singh’s decision that he set himself on fire in front of a huge supportive crowd. And India went up in flames.

Some analysts say Singh’s efforts to implement the findings of the Mandal Commission were an attempt to check the rise of Devi Lal, a rustic Jat leader from Haryana who, too, nursed the ambition of becoming prime minister of India.

Singh also continued to be blamed for bowing to terrorists who had kidnapped Rubaiya Sayeed, the daughter of his home minister Mufti Mohammed Sayeed. The release was a turning point in the history of terrorism in Jammu and Kashmir.

Singh, an erudite man with a fondness for poetry and painting, wasn’t the same force after he quit as prime minister. His frail health didn’t help his cause, but history will remember him as the man who managed to polarize India, although his efforts—aimed at creating a level playing field for people belonging to the backward classes—might have been well-intentioned.

Singh is survived by his wife Sita Singh and two sons, Ajeya and Abhay.

Leave a comment »

Mumbai rocked by deadly attacks

 

TERROR IN MUMBAI

Gunmen have carried out a series of co-ordinated attacks across the Indian city of Mumbai (Bombay), killing 107 people and injuring 317 more.

 

At least seven high-profile locations were hit in India’s financial capital, including two luxury hotels where dozens of hostages are being held.

The buildings are now ringed by troops. Gunmen are also said to be holding people captive in an office block.

Police say four suspected terrorists have been killed and nine arrested.

As day broke in Mumbai, the situation on the ground was still confused with reports of gunfire and explosions at between seven and 16 locations.

The city’s main commuter train station, a hospital, a restaurant and two hotels – locations used by foreigners as well as local businessmen and leaders – were among those places caught up in the violence.

Commandos have surrounded the two hotels, the Taj Mahal Palace and the Oberoi Trident, where it is believed that the armed men are holding dozens of hostages.

In other developments:

• Fire crews evacuate people from the upper floors of the Taj Mahal Palace, where police say a grenade attack caused a blaze

• The head of Mumbai’s anti-terrorism unit and two other senior officers are among those killed, officials say

• The White House holds a meeting of top intelligence and counter-terrorism officials, and pledges to help the Indian government

• Trading on India’s Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange markets will remain closed on Thursday, officials say.

Gunmen opened fire at about 2300 local time (1730 GMT) on Wednesday at the sites in southern Mumbai.

"The terrorists have used automatic weapons and in some places grenades have been lobbed," said AN Roy, police commissioner of Maharashtra state.

Local TV images showed blood-splattered streets, and bodies being taken into ambulances.

One eyewitness told the BBC he had seen a gunman opening fire in the Taj Mahal’s lobby.

"We all moved through the lobby in the opposite direction and another gunman then appeared towards where we were moving and he started firing immediately in our direction."

One British tourist said she spent six hours barricaded in the Oberoi hotel.

"There were about 20 or 30 people in each room. The doors were locked very quickly, the lights turned off, and everybody just lay very still on the floor," she said.

A BBC correspondent outside the landmark Taj Mahal Palace said there were gunshots between police and the armed men, and that 11 officers were killed in the skirmishes.

Eyewitness reports suggest the attackers singled out British and American passport holders.

If the reports are true, our security correspondent Frank Gardner says it implies an Islamist motive – attacks inspired or co-ordinated by al-Qaeda.

A claim of responsibility has been made by a previously unknown group calling itself the Deccan Mujahideen.

Our correspondent says it could be a hoax or assumed name for another group.

The motive is far from clear – but the attacks come amid elections in several Indian states, including in disputed Kashmir.

On Thursday, reports said five gunmen had taken hostages in an office block in the financial district of Mumbai.

There has been a wave of bombings in Indian cities in recent months which has left scores of people dead.

Most of the attacks have been blamed on Muslim militants, although police have also arrested suspected Hindu extremists.

Mumbai itself has also been attacked in the past: in July 2006 a series of bomb attacks on busy commuter trains killed almost 190 people and injured more than 700.

Police accused Pakistan’s intelligence agency of planning those attacks, which they said were carried out by an Islamist militant group, Lashkar-e-Toiba.

Pakistan rejected the allegation, saying there was no evidence that its intelligence staff were involved.

But the latest shootings come at a time when ties between India and Pakistan have improved.

Just days ago Pakistani President Asif Ali Zardari told a summit in Delhi that Pakistan would not be first to carry out a missile strike on India.

The two countries have a joint anti-terror mechanism whereby they are supposed to share information on terrorist attacks.

Leave a comment »

NRMU 55th AGCM SOLAPUR-2008

Comments (1) »

Right of Education

स्कूल चले हम……

महासत्ता होण्याची स्वप्ने बघणाऱ्या भारतामध्ये प्राथमिक स्तरावर होणाऱ्या शिक्षण गळतीचे प्रमाण लक्षणीय आहे. २०२० चा भारत घडवायचा असेल, तर नवीन पिढी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, याची जाणीव झाल्यामुळेच ही गळती थांबविण्यासाठी आणि सर्व स्तरांतील मुलांना किमान प्राथमिक शिक्षण मिळावे म्हणून शासनाने सर्व शिक्षा अभियान शालेय पोषण आहार योजना, मध्यान्ह भोजन योजना अशा अनेक योजना राबविल्या आहेत. त्यांना खूप चांगला नसला तरी उल्लेखनीय प्रतिसाद मिळाला आहे. (२००१-०२ मध्ये सव्वा कोटी मुलं शाळेबाहेर होती, आता ही संख्या ७५ लाखांवर आली आहे.)
आता या पुढे जाऊन सरकारने "प्राथमिक शिक्षण हा मुलांचा मूलभूत हक्क मानला आहे आणि नुकतेच "शिक्षण हक्क विधेयक’ संमत केले आहे.
खरे तर हे विधेयक २००३ सालीच मंजूर झाले होते. परंतु त्यातील तरतुदींवर मतभिन्नता झाल्याने त्यासंबंधी एक समिती नेमली गेली आणि आता हे विधेयक पुन्हा मंजूर झाले आहे. या विधेयकातील काही महत्त्वाच्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत-
– ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलामुलींना सक्तीचे व मोफत प्राथमिक शिक्षण
– हे शिक्षण देण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने सरकारची असेल.
– खासगी शाळांमधील २५ टक्के जागा या वंचित घटकांमधील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवल्या जाव्यात आणि त्यातून येणाऱ्या खर्चाचा बोजा सरकारकडून उचलला जाईल.
– शाळा प्रवेशासाठी "कॅपिटेशन फी’ वर बंदी
– प्रवेशापूर्वी मुलाखती घेण्यावर बंदी
– शिक्षकांना खासगी शिकवण्या घेण्यावर बंदी
या तरतुदी पाहिल्यानंतर हे विधेयक क्रांतिकारक असून त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडून येतील, अशी अपेक्षा करणे अवास्तववादी असल्याचे जाणवते. कारण यांतील बहुतांशी तरतुदी या कोणत्या ना कोणत्या तरी स्वरुपात अस्तित्त्वात आहेतच. पण म्हणून या विधेयकाचे महत्त्व कमी होत नाही. कारण शिक्षणासारख्या निवडणुकीत प्रचाराचा मुद्दा न बनणाऱ्या विषयावर गांभीर्याने होणारा विचारही स्वागतार्ह आहे. शिवाय घटनेच्या ४५ व्या कलमाशी सुसंगत अशा या विधेयकामुळे शिक्षण हा मूलभूत हक्क बनला आहे, हे विशेष.
या विधेयकामधील तांत्रिक बाजूंचा विचार केला असला, तरी शैक्षणिक गुणवत्तेचे काय, हा प्रश्‍न आहेच. कारण केवळ शिक्षण सक्तीचे करून उपयोगाचे नाही, तर त्याच्या दर्जाचा विचार झाला पाहिजे.
तसेच सर्वसमावेशकता हा देखील एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. कारण ६ते १४ वयोगटांतील सर्व मुलांना असे म्हटले असले, तरी या वयोगटांतील जी मुलं रोजगाराच्या शोधात बाहेर पडलेली असतात आणि ज्यांचा सगळा वेळ दोन वेळच्या जेवणाची गणितं सोडविण्यात जातो, अशा मुलांवर शिक्षणाची सक्ती कशी करता येणार?
सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अंमलबाजावणीची इच्छाशक्ती. या विधेयकात असलेल्या "कॅपिटेशन फी’, शिक्षक घेत असलेल्या खासगी शिकवण्या, शाळा प्रवेशापूर्वीच्या मुलाखती या मुद्द्यांवर यापूर्वीही चर्चा, वाद- विवाद होऊन निर्णय घेतले गेलेले आहेत. पण म्हणून शिक्षणातील गैरप्रकार कमी झालेले नाहीत. त्यामुळेच आताही कठोर अंमलबजावणीशिवाय या तरतुदींना कोणताही अर्थ उरणार नाही.
त्यामुळेच शिक्षणाचा हक्क मंजूर झाला असला तरी, तो हक्क उपभोगण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे ही सरकारची आणि समाजाचीही जबाबदारी आहे.
प्राथमिक स्तरावर होणाऱ्या शिक्षण गळतीचे प्रमाण रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने नुकतेच "शिक्षण हक्क विधेयक’ मंजूर केले. त्यानुसार सहा ते चौदा वयोगटांतील मुलांना प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत करण्यात आले आहे. मात्र, अधिकाधिक मुलांना शाळेकडे वळविण्यासाठी केवळ कागदोपत्री तरतूद उपयोगी नाही, तर त्याची योग्य अंमलबजावणीही होणे गरजेचे आहे. शिवाय शिक्षणाची गुणवत्ताही तपासणे आवश्‍यक आहे. तरच खऱ्या अर्थाने या लहान मुलांना त्यांचा "हक्क’ उपभोगता येईल.आपल्या याविषयी काय वाटते?
याविषयावर आपली मते मांडा ब्लॉगवर.

Leave a comment »