New Pension Scheme

DçLç&lçp%ççbvççÇ çÆouçç FMççjç

³çáÊçÀ hçájçíiççcççÇ DççIçç[çÇ mçjkçÀçjvçí jçpçkçÀçdzç uççYççJçj [çíUç þíJçÓvç, Sívç uççíkçÀmçYçç çÆvçJç[CçákçÀçÇ®³çç OççcçOçácççÇlç cççíþîçç iççpççJççp³ççmçn mç᪠kçíÀuçíuççÇ vçJççÇ çÆvçJç=ÊççÇ Jçílçvç ³ççípçvçç cnCçpçí YçÓuçYçáuç³³çç Dçmçu³çç®çí cçlç, DçLç& #çí$ççlççÇuç pççCçkçÀçj J³çÊçÀ kçÀjçÇlç Dççnílç.
jçä^çdzç uççíkçÀMççnçÇ DççIçç[çÇ mçjkçÀçj®³çç kçÀç³ç&kçÀçUçhççmçÓvç çÆYçpçlç IççWiç[í hç[uçíuççÇ vçJççÇ çÆvçJç=ÊççÇ Jçílçvç ³ççípçvçç içlç SkçÀ cçíhççmçÓvç DçKçíj uççiçÓ PççuççÇ. ÒççjbYççÇ kçíÀJçU 2004 vçblçj ©pçÓ Pççuçíu³çç mçjkçÀçjçÇ kçÀcç&®ççN³ççbhçájlççÇ®ç cç³çç&çÆolç DçmçuçíuççÇ nçÇ ³ççípçvçç, DçKçíj mçJç&mççcççv³ç vççiççÆjkçÀçbvççnçÇ uççiçÓ kçÀjC³ççlç DççuççÇ. ³çç ³ççípçvçí®³çç cççO³çcççlçÓvç DççcnçÇ mçjkçÀçjçÇ kçÀcç&®ççjçÇ vçmçuçíu³çç uççíkçÀçbvççnçÇ çÆvçJç=ÊççÇ Jçílçvçç®çç uççYç oílç Dççnçílç, Dçmçç iççpççJççpçç mçjkçÀçjvçí kçíÀuçç Kçjç; hçCç Òçl³ç#ççlç ³çç ³ççípçvçílç mçJç&mççcççv³ççb®ççÇ çÆvç{Uç®ççÇ kçÀcççF& yçá[C³çç®ççÇ oçì Mçkçw³çlçç Dçmçu³çç®çç Oççíkçw³çç®çç FMççjç, DçLç&lçp%ç oíT uççiçuçí Dççnílç.
Jç<ç& 2004 hçÓJçça mçjkçÀçjçÇ vççíkçÀjçÇlç ©pçÓ Pççuçíu³çç kçÀcç&®ççN³ççbmççþçÇ®ççÇ çÆvçJç=ÊççÇ Jçílçvç ³ççípçvçç DçççÆCç SkçÀ cçíhççmçÓvç mçJç&mççcççv³ç vççiççÆjkçÀçbmççþçÇ uççiçÓ PççuçíuççÇ vçJççÇ çÆvçJç=ÊççÇ Jçílçvç ³ççípçvçç, ³ççcçOççÇuç cçáuçYçÓlç HçÀjkçÀ nç Dççní, kçÀçÇ pçáv³çç ³ççípçvçíÒçcççCçí vçJ³çç ³ççípçvçílç içáblçJçCçákçÀçÇ®³çç hçjlççJ³çç®ççÇ kçÀçíCçl³ççnçÇ ÒçkçÀçj®ççÇ ncççÇ vççnçÇ. pçáv³çç ³ççípçvçílç kçÀcç&®ççN³ççuçç çÆvçJç=ÊççÇvçblçj l³ç箳çç DçKçíj®³çç cçççÆmçkçÀ Jçílçvç箳çç DçOçça jkçwkçÀcç ojcçnç l³ç箳çç çÆvçOçvççhç³ç¥lç çÆcçUlçí DçççÆCç l³ç箳çç çÆvçOçvççvçblçj l³ç箳çç hçlvççÇuçç hçlççÇ®³çç DçKçíj®³çç Jçílçvç箳çç 25 ìkçwkçíÀ jkçwkçÀcç çÆl箳çç çÆvçOçvççhç³ç¥lç çÆcçUlç jçnlçí. kçÀcç&®ççjçÇ cççÆnuçç Dçmçu³ççmç çÆlçuçç çÆvçJç=ÊççÇvçblçj, DçKçíj®³çç Jçílçvç箳çç çÆvçccççÇ jkçwkçÀcç çÆvçJç=ÊççÇ Jçílçvç cnCçÓvç çÆl箳çç cç=l³çÓhç³ç¥lç çÆcçUlç jçnlçí DçççÆCç çÆl箳çç çÆvçOçvççvçblçj çÆl箳çç Dç%ççvç cçáuççuçç lççí mç%ççvç nçíF&hç³ç¥lç çÆvçJç=ÊççÇ Jçílçvçç®çç uççYç çÆcçUlççí.
vçJ³çç ³ççípçvçílç cçç$ç içáblçJçCçÓkçÀoçjçuçç çÆcçUCççj Dçmçuçíuçí çÆvçJç=ÊççÇ Jçílçvç ní mçbhçÓCç&hçCçí l³ç箳çç içáblçJçCçákçÀçÇJçj çÆcçUCççj Dçmçuçíu³çç hçjlççJ³ççJçj DçJçuçbyçÓvç Dçmçíuç DçççÆCç hçjlççJçç içáblçJçCçákçÀçÇ®ççÇ kçÀçUpççÇ IçíCççj Dçmçuçíu³çç `HçbÀ[ cç@vçípçj`Jçj DçJçuçbyçÓvç Dçmçíuç. vçJ³çç ³ççípçvçílççÇuç içáblçJçCçákçÀçÇ®ççÇ kçÀçUpççÇ IçíC³ççmççþçÇ mçjkçÀçjvçí mçnç `HçbÀ[ cç@vçípçj` çÆvç³çáÊçÀ kçíÀuçí DçmçÓvç, l³ççcçO³çí KççmçiççÇ #çí$ççlççÇuç kçbÀhçv³ççb®çç cççíþîçç ÒçcççCççlç Y çjCçç Dççní. ³çç kçbÀhçv³ççbcçO³çí kçÀçíCçl³ççnçÇ ÒçkçÀçj®çç DçççÆLç&kçÀ IççíìçUç Pççu³ççmç, l³çç®çç HçÀìkçÀç mçJç&mççcççv³ççbvçç®ç yçmçCççj Dççní. içáblçJçCçÓkçÀoçjçb®³çç oáozJççvçí lçMççÇ hççÆjçÆmLçlççÇ GodYçJçuççÇ®ç, lçj kçWÀê mçjkçÀçj l³çç®ççÇ kçÀçíCçl³ççnçÇ ÒçkçÀçj®ççÇ pçyççyçoçjçÇ IçíCççj vççnçÇ.
içáblçJçCçákçÀçÇJçj DççOçççÆjlç DçMçç çÆvçJç=ÊççÇ Jçílçvç ³ççípçvççb®çç pçiçYçjçlççÇuç DçvçáYçJç HçÀçjmçç ®ççbiçuçç vçmçu³çç®çç FMççjçnçÇ DçLç&lçp%ç oílç Dççnílç. çÆJçMçí<çlç: pçíJnç-pçíJnç MçíDçj yççpççj kçÀçímçUlççí, lçíJnç-lçíJnç DçMçç ³ççípçvççbcçO³çí mçJç&mççcççv³ççbvçç HçÀìkçÀç yçmçlççí. Yççjlç mçjkçÀçj®ççÇ nçÇ ³ççípçvçç çÆ®çuççÇlççÇuç ³ççípçvçíJçj yçílçuçíuççÇ Dççní; cçç$ç oçívnçÇ ³ççípçvççbcçOççÇuç
cçáK³ç HçÀjkçÀ nç Dççní, kçÀçÇ `HçbÀ[ cç@vçípçj` kçbÀhçvççÇvçí kçÀçnçÇ içÌjJ³çJçnçj kçíÀu³ççmç, çÆ®çuççÇ mçjkçÀçj içáblçJçCçÓkçÀoçjçuçç çÆkçÀcççvç hçjlççJ³çç®ççÇ ncççÇ oílçí. Yççjlç mçjkçÀçjvçí DçMççÇ kçÀçíCçlççÇnçÇ ncççÇ çÆouçíuççÇ vççnçÇ.
mçJç&mççcççv³ç cççCçmçç®ççÇ Dçç³çá<³çYçjç®ççÇ pçcçç hçábpççÇ KççmçiççÇ `HçbÀ[ cç@vçípçj`®³çç nçlççÇ mççíhççÆJçC³ççcçO³çí OççíkçÀç Dçmçlççí®ç. Fbiuçb[cçO³çí çÆvçJç=ÊççÇ yç®çlççÇ®³çç KççmçiççÇkçÀjCççlçÓvç®ç ÒççÆmç× `çÆcçmç-mçíuççRiç` IççíìçUç Pççuçç nçílçç DçççÆCç l³çç®çí lççÇç jçpçkçÀçdzç hç[mçço Gcçìuçí nçílçí. çÆ®çuççÇcçO³çí DçMçç ³ççípçvçílç `çÆcçvççÇ mkçÀì& cççkçxÀçEìiç` vççJçç®çç ÒçkçÀçj mç᪠Pççuçç nçílçç, p³ççcçO³çí `HçbÀ[ cç@vçípçj` kçbÀhçv³ççbvççÇ DçmçbIççÆìlç #çí$ççlççÇuç pççmlççÇlç pççmlç uççíkçÀçbvçç çÆvçJç=ÊççÇ Jçílçvç箳çç s$ççKççuççÇ DççCçC³çç®çç Òç³çlvç kçÀjC³ççSíJçpççÇ, SkçÀ-oámçN³ççb®çí ûççnkçÀ hçUçÆJçCçí mç᪠kçíÀuçí nçílçí. hççÆjCççcççÇ ojJç<çça hçVççmç ìkçwkçíÀ Kççl³ççb®çí `HçbÀ[ cç@vçípçj` yçouçu³çç pççlç. kçÀçnçÇ Jç<çç¥hçÓJçça DçcçíçÆjkçíÀlçnçÇ `410 kçíÀ ³ççípçvçç` vççcçkçÀ ³ççípçvçílç, uç#ççJçOççÇ kçÀcç&®ççN³ççb®ççÇ çÆvçJç=ÊççÇ Jçílçvçç®ççÇ jkçwkçÀcç hççj yçá[çuççÇ nçílççÇ.
ní mçJç& DçvçáYçJç Jç OççíkçíÀ uç#ççlç Içílçç, KççmçiççÇ #çí$ççlççÇuç kçÀcç&®ççN³ççbvççÇ, lçmçí®ç mJçlç:®çç sçíìç-cççíþç J³çJçmçç³ç kçÀjCççN³çç J³ççJçmçççƳçkçÀçbvççÇ, vçJ³çç çÆvçJç=ÊççÇ Jçílçvç ³ççípçvçílç içáblçJçCçÓkçÀ kçÀjC³ççhçÓJçça mçKççíuç çÆJç®ççj kçÀjçJçç, Dçmçç mçuuçç DçLç&lçp%ç oílç Dççnílç.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: